ارزیابی عملکرد یکساله علی اوسط هاشمی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار