کمبود گاز در زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار