علی اوسط هاشمی با لباس محلی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار