عباسعلی حداد، هنرمندی از جنس مردانگی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار