کارت مرزنشینان، از حرف تا عمل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار