وضعیت برق بازار زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار