همایش پیاده روی شهرستان هیرمند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار