معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار