مدیر کمیته ریزگردهای کشور - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار