ماهایا پطروسیان از مظلوميت هنرمندان نوشت؛ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار