عدم تکمیل مدرسه چرک - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار