سفر مشاور وزیر علوم به زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار