سفر مديركل فرهنگي – اجتماعي توسعه روستايي نهاد رياست جمهوري به استان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار