سرپرست جدید شهرداری زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار