دیدار استاندار با معاون وزیر تعاون - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار