دومين يادواره،شهيد لك زايي،شهداي وحدت،معاون بسيج كشور - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار