خبرغیر واقعی ورود آب به هامون - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار