تعداد سمن های زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار