تصویر ترور معلم در بلوچستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار