ترور شهرکی در نصیر آباد سرباز - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار