بیانیه طایفه گرگیچ زهک - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار