اهداء تابلوی نگارگری به استاندار سیستان و بلوچستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار