برگزاری راهپیمایی پرشکوه روزقدس درزابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

راهپیمایی  مردم مسلمان وهمیشه درصحنه زابل باشکوه خاصی وبافریادهای مرگ برآمریکا ومرگ براسرائیل برگزارگردید.

عکس : ناصرپودینه