حصار شیشه ای مدیریت - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار: از لازمه های موفقیت هر مدیر، اخذ اطلاعات واقع بینانه و جامع از سیستم تحت مدیریتش می باشد. یکی از چالش هایی که دامن گیر مدیران کم تجربه می شود “حصار شیشه ای” است.
حصار شیشه ای به موانع شناختى اطلاق می شود که هچون دیوار حائل از تبادل اطلاعات واقع بینانه بین زیردستان و مدیر جلوگیرى مى کنند. طرفین گرچه ارتباطات دیدارى و حتى کلامى با همدیگر دارند، ولى واقعیتهاى سازمانى در این ارتباطات به مدیر منتقل نمى شود.
با ظهور حصار شیشه اى، مدیر در زندان اطلاعاتى و نگرشى که نزدیکان متملق و مشاوران ظاهرا دلسوز براى وى ترسیم کرده  اند، محصور مى شود و همچون کودک در شکم مادر شناختش از سیستم تحت مدیریتش محدود به حصار اطلاعاتى اطرافیان می گردد. قابل تامل است که مدیر به دلیل اعتقاد عمیق به نگرش هاى نزدیکان، معدود شناخت هاى واقع بینانه اى که از سطح عملیاتى سیستم دریافت می کند را انکار مى نماید و چه بسا با پرخاش و حتى تنبیه بدان واکنش نشان مى دهد. در باور چنین مدیرانی، مشاوران و نزدیکان منتخب داراى بهترین و جامع ترین اطلاعات و تحلیل از سیستم هستند.
دلایل ایجاد حصار شیشه اى مدیریت:
١- غرور مدیریتى : که از کم تجربگی و فقدان تخصص مدیریتی نشات می گیرد.
٢- ضعف شخصیتى مدیر و قید و بندهاى اخلاقى مدیر در عدم طرد متملقین و گروه هاى فشار
٣- گروه هاى غیر ساختارمند افراد: که با تملق، نزدیکى مداوم، و غوغاسالارى، از انتقال اطلاعات از بدنه سازمان به مدیر جلوگیرى کرده و دیوارى نامرئى بین مدیر و سایر ذى نفعان ایجاد مى کنند.
?نکته: در بسیاری موارد عدم ترتیب اثر دادن به رهنمود های زیردستان توسط مدیر، به مرور زمان موجب کاهش بازخورد صحیح از سوی ایشان می گردد.
ریشه روان شناسی “حصار شیشه ای” به نظریه اى بر می گردد که بر اساس آن ٨٠ درصد نگرش و باورهای هر فرد تحت تاثیر ۵ نفر از نزدیک ترین کسانی است که بیشترین تعامل فکری و رفتاری را با ایشان دارند.
آثار حصار شیشه ای مدیریت:
-عدم امکان تشخیص مسائل واقعى سیستم
-رویا پردازى و ایده آل انگارى مدیر درباره سیستم
-تشکیل تیم هاى غیر رسمى موجد بی نظمی و با گرایش فروپاشى سیستم
-کاهش انگیزش و رضایت زیردستان و ذی نفعان
-انحراف از اهداف سازمانى
راه حل ها:
-خودگشودگى مدیریتى
-ایجاد و توسعه سیستم اطلاعاتى مویرگى
-توسعه دیوان سالاری (بوروکراسی)
-ایجاد گروه هاى مشاوران تخصصی فاقد گرایش و تعصب جناحی و فاقد پست مدیریتی