ناکارآمدی سیستم اداری سیستان به دلیل قومیت گرایی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

ســایه قــومــیــ گــرایی عــامــلـی مــهم در نــاڪــارآمــدی ســیــســتــم اداری ســیــســتــان و بــرون رفــت از مــعــضــلــات پــیــش روی آنــســت.ســیــســتــان در دهه هاے اخــیــر از دو مــعــضــل بــزرگ خــشــڪــســالـی و قــومــیــت گــرایی مــدیــران ســیــســتــانـی آســیــب دیــده و بــا گــذر زمــان بــر شــدت آن افــزوده مــے شــود.بــراے بــرون رفــت از پــیــامــدهای خــشــڪــســالـی مـی بــایــســت ســیــاســت جــذب ســرمــایــه گــذاران در دســتــور ڪــار قــرار مــے گــرفــت تــا وابــســتــگــے بــه آب هیــرمــنــد ڪــاهش یــابــد.عــدم اتــخــاذ رفــتــارهای مــنــاســب مــدیــریــتـی بــاعــث شــد تــا غــیــر بــومـی ها بــا دریــافــت وامــ‌های ڪــلــان صــنــایــعـی را بــه صــورت نــیــمــه راه انــدازے نــمــوده و پــس از مــدتـی ســرمــایــه هاے خــود را از ســیــســتــان خــارج نــمــایــنــد.نــمــونــه بــارز ایــن مــدل ســرمــایــه گــذارے تــاســوڪــے بــافــت بــود ڪــه عــلــیــرغــم اشــتــغــال ڪــوتــاه مــدت تــعــطــیــل شــد و ڪــارگــران آن بــیــڪــار شــدنــد و هیــچ اقــدامــے در جــهت راه انــدازے مــجــدد آن صــورت نــپــذیــرفــت.

راه نــجــات ســیــســتــان از بــیــڪــاری جــذب ســرمــایــه هاے بــومــے مــے بــاشــد چــون بــه زادگــاه خــود تــعــلــق خــاطــر دارنــد.در حــال حــاضــر تــعــداد مــحــدودی ســرمــایــ گــذار عــلــاقــمــنــد بــه ســرمــایــه گــذارے بــالــاخــص در بــخــش نــیــروگــاه بــادے و بــهره گــیــری از بــادهاے ســیــســتــان هستند ڪــه مــتــاســفــانــه یــڪ مــورد آن ڪــه از ســایــریــن جــلــوتــر اســت بــا نــامــرادے هاے بــســیــارے مــواجــه گــشــتــه اســت.
بــخــشــے از مــلــڪ ایــن ســرمــایــه گــذار در قــســمــت ورودی مــورد تــصــرف همــســایــه بــانــفــوذ وی قــرار گــرفــتــه اســت.مــتــصــرف ڪــه از قــضــا ڪــارمــنــد ارشــد فــرمــانــدارے ویــژه زابــل مــیــ‌بــاشــد در نــبــود مــالــڪ و بــه صــورت شــبــانــه،نــهر اصــلــے روســتــا را مــتــروڪــه نــمــوده و پــس از قــطــع درخــتــان ڪــهنــســال،آنــرا بــه مــلــڪ خــود افــزوده وبا ایــجــاد نــهرے جــدیــد در مــلــڪ فــوق،مــانــعـی بــزرگ بــر ســر راه ایــن ســرمــایــه گــذارے مــیــلــیــاردی وجود آورده اند. اڪــنــون ایــن ســرمــایــه گــذار ڪــه قــصــد بــر رفــع تــصــرف از مــلــڪ خــود را دارد بــا ســیــســتــم بــیــمــار و تــحــت تــاثــیــر قــومــیــت گــرایــے ســیــســتــان مــواجــه شــده اســت.طــبــق اســنــاد و نــقــشــه هوایــے تــصــرف عــدوانــے مــعــرض اســت امــا مــدیــریــت اجــرایــے ســیــســتــان بــه جــاے حــمــایــت از مــتــضــرر جــانــب مــتــصــرف را گــرفــتــه و بــا ایــجــاد انــواع چــالــش ها او را در شــرایــط دشــوارے قــرار داده انــد. طــبــق قــانــون شــفــاهے امــور آب ســیــســتــان و جــهاد ڪــشــاورزی (لــااقل تــاڪــنــون قــانــون ڪــتــبــے آن رویــت نــشــده اســت)هر گــاه نــهرے دایــر شــود ولــو شــبــانــه و غــیــر قــانــونــے و در مــلــڪ دیــگــری مـی بــایــســت ذیــنــفــعــان در مــورد آن تــصــمــیــم بــگــیــرنــد.ایــن قــانــون عــمــلــا بــر حــمــایــت از مــتــصــرفــان صــحــه گــذاشــتــه و بــه جــای مــجــازات مــتــصــرف،مــتــضــرر را مــجــازات مــے ڪــنــــد.چــرا نــبــایــد قــانــونـی وجــود مـی داشــت ڪــه ذیــنــفــعــان در خــصــوص وضــعــیــت مــتــجــاوز تــصــمــیــم بــگــیــرنــد؟
مــتــاســفــانــه ایــن رخــداد تــاڪــنــون مــورد حــمــایــت ڪــلــیــه نــهادی دولــتـی واقــع شــده و هیــچ اقــدامی در تــســهیــل امــور و رفــع تــصــرف صــورت نــپــذیــرفــتــه اســت.طــبــق ایــن قــانــون و ایــنــگــونــه رفــتــار ها،هر ڪــســے در ســیــســتــان بــه خــود اجــازه مــے دهد بــه صــورت شــبــانــه مــلــڪ دیــگــری را تــصــرف ڪــرده و چــون بــه ســیــســتــم اداری ســیــســتــان مــتــصــل اســت و از طــایــفــه اے قــدرتــمــنــد بــرخــوردار اســت حــق دیــگــرے را ضــایــع نــمــایــد.
جــذب ســرمــایــه برای مــنــاطــق مــحــروم چــه دشــوار اســت و فــرارے دادن آن چــه آســان.فــرض بــر ایــن مــے گــذاریــم ڪــه ایــن ســیــســتــم مــعــیــوب ایــن ســرمــایــه گــذار را فــراری دهد.آیــا ســیــســتــم تــوان جــذب ســرمــایــه گــذار دیــگــری را دارد‍؟ورود ایــن صــنــعــت بــه ســیــســتــان مــیــ‌تــوانــد بــاعــث تــشــویــق ســایــر ســرمــایــه داران گــردد.تــولــیــد بــرق بــادے مــورد نــیــاز ســیــســتــان اســت و بــا تــوجــه بــه شــرایــط مــوجــود ڪــشــور و الــبــتــه نــیــاز ڪــشــور همــســایــه بــه مــصــرف آن،مــے بــایــســت بــر ســرعــت ایــن نــوع تــولــیــد بــرق افــزود نــه آنــڪــه تــنــها مــتــقــاضی آنــرا فــرارے داد.
طــبــق آمــار یــڪی از بــانــڪ های فــعــال اســتــان۷۰ درصــد صــاحــبــان ســپــرده آن متعلق به حوزه ســیــســتــان و ۳۰ درصــد بــاقــیــمــانــده مــتــعــلــق بــه زاهدان و حــوزه بــلــوچــســتــان مــے بــاشــد.اگــر ســپــرده گذاری ســایــر بــانــڪ ها نــیــز نــزدیــڪ بــه ایــن درصــد بــاشــد بــه ایــن نــتــیــجــه مــے رســیــم ڪــه ســیــســتــان مــشــڪــل ســرمــایــه ریــالــے نــدارد بــلــڪــه بــه دلــایــل دیــگــرے سرمایه داران تــرجــیــح مـی دهنــد خــطــر نــڪــنــنــد.احــتــمــالــا چــنــد درصــد ایــن ســرمــایــه داران بــه نــاڪــارآمــدے مــدیــریــت واحــد و قــومــیــت گــرایــی ســیــســتــان واقــف بــوده و در نــتــیــجــه نــمـی خــواهنــد بــا بــحــران مــواجــه شــونــد؟چــنــد درصــد ایــن صــاحــبــان ســرمــایــه مــنــتــظــرنــد تــا افــراد دیــگــرے در ســرمــایــه گــذارے پــیــشــگــام شــونــد تــا آنــها پــس از ارزیــابــی مــیــزان ســود و زیــان بــه آن صــنــعــت ورود نــمــایــنــد؟
نــقــش نــمــایــنــدگــان مــردم ســیــســتــان در مــجــلــس شــورای اســلــامـی بــر نــظــارت عــمــلــڪــرد مــدیــریــت اجــرایــے ســیــســتــان چــه بــوده و برای از بــیــن بــردن ایــن جــو قــومــیــت گــرایــے چــه اقــدامــاتـی انــجــام داده انــد؟آیــا غــیــر از ایــنــســت ڪــه نــمــایــنــدگــان مــجــلــس هم از طــریــق همــیــن روابــط قــومــے حــایــز اڪــثــریــت آرا شــده و عــلــاقــه بــه تــغــیــیــر ایــن مــعــضــل نــدارنــد؟
در ایــن مــیــان حــداقــل از مــدیــریــت ڪــلــان اســتــانــے تــوقــع مــے رود بــرای شــڪــســتــن جــو حــاڪــم بــر فــضــاے ادارے ســیــســتــان اقــدامــاتــے جــدی و جــدیــد انــجــام داده و افــرادے را در راس امــور قــرار دهنــد ڪــه هیــچ وابــســتــگـی قــومـی نــداشــتــه بــاشــنــد و بــه جــاے فــرار ســرمــایــه ها در صــدد جــذب آن بــرآیــنــد.

ســلــطــانــعــلی عــابــدی