مدیران بی سواد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار؛ اگر در یک جستجوگر کلمه سواد را جستجو کنید تعاریف مختلفی را مطالعه خواهید کرد از قبیل: (در تعریف سنتی؛ سواد، توانایی  خواندن  و نوشتن است یا توانایی به‌کاربردن زبان برای خواندن، نوشتن، گوش‌دادن و سخن‌گفتن؛ ولی در مفهوم نوین این واژه به سطحی از خواندن و نوشتن که برای ارتباط کافی است گفته می‌شود یا سطحی که یک فرد بتواند مفهوم را بفهمد و انگاره‌ها و اندیشه‌هایش را تا جایی که بتواند در آن جامعه سهیم باشد، بیان کند. 

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو UNESCO) تعریف زیر را داده‌ است: «باسوادی توانایی شناخت، درک، تفسیر، ساخت، برقراری ارتباط  و محاسبه در استفاده از مواد چاپ‌شده و نوشته‌ شده مربوط به زمینه‌های گوناگون است. باسوادی زنجیره آموزشی را که توانایی رسیدن به اهداف، توسعهٔ دانش و پتانسیل، و شرکت کامل در جامعه‌ای بزرگتر را برای یک فرد فراهم می‌کند، دربردارد.
اصول پنج گانه مدیریت شامل برنامه ریزی، سازماندهی، به کار گماردن، رهبری و کنترل است، البته تعاریف زیادی برای مدیریت ارائه شده که نوشتن آن خارج از حوصله این یادداشت است.

با توجه به اینکه ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم صرفا تعاریف سنتی مدیریت پاسخگو نیاز جامعه و نوع زیست جوامع خواهد بود؟

بسیاری از مدیران دستگاه های اجرایی در استان سیستان و بلوچستان را علاوه بر اینکه قالب مردم جامعه آن ها را نمی شناسند بلکه حتی چهره آشنایی برای اعضای شورای اداری استان یا جامعه هدف خود هم نیستند.

مادامی که مدیری در ارتباط با معرفی خود به جامعه ناکام مانده چگونه میتواند نوع خدمات و میزان خدمات آن دستگاه را در جامعه تشریح کند؟
ناکامی در این امر مهم سبب آسیب دیدن و متضرر شدن بخشی از جامعه که میتوانند مستقیم یا غیر مستقیم از خدمات آن دستگاه اجرایی بهره ببرند خواهد شد.

مدیران مد نظر نگارنده در ادامه این ناکامی اقدام به انتصاب مدیرانی در واحد روابط عمومی می کنند که در معرفی خود به جامعه و به دست آوردن جایگاه اجتماعی از مدیر دستگاه نیز ضعیف تر هستند و این اشخاص متولی اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها می شوند.

برخی معتقدند که مدیریت علم است و برخی نیز بر این اعتقاد هستند که مدیریت هنر است، اما رفتار برخی مدیران با هنر هشتم در تضاد است.

همانطور که در پاراگراف فوق نیز آمده عدم بررسی سواد رسانه ای مدیران استانی از سوی استانداری، وزارتخانه ها و سازمان های کشوری باعث متضرر شدن بخشی از جامعه می شود اما این آسیب را چه کسی پاسخ می اند؟

در برخی از دستگاه های اجرایی در سیستان و بلوچستان شاهد این هستیم که برای روابط عمومی سازمان مسئولی تعیین نشده و یا اینکه مسئولیت روابط عمومی به یکی از معاونین واگذار شده است. این رفتار قهر آمیز ناشی از عدم آشنایی مدیر دستگاه با مقوله رسانه است که وظایف روابط عمومی را در نصب بنر، برگزاری مراسم و گرفتن عکس هایی می دانند که خروجی ان مشخص نیست.

چرا نماینده عالی دولت در استان پاسخگوی این معضل مدیریتی نیست؟ چرا باید مردم به دلیل انتصاب نادرست افراد آسیب ببینند؟

#سردبیر