سروده ای زیبا از محمدعلی شهرکی در مدح یعقوب لیث صفاری سیستانی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

“شهریار ایران”
ای شهریارایران ٬یعقوب لیث صفّار
ای افتخارسیستان٬آزادمردعیّار
کشور رها نمودی٬ازشرّ قوم تازی
بردشمنان توبودی٬درحال جنگ وپیکار
نان ونمک برایت٬خوش تر زجور دشمن
تاریخ از تو دارد٬افسانه های بسیار
دست عرب نمودی٬ کوته زخاک میهن
مردانه حمله بردی٬بر قلب قوم جبّار
درغیرت وشجاعت٬هم شُهره ی جهانی
نادیده چون تومردی٬این روزگار قدّار
کس درجهان ندیدست٬برخودچنین امیری
بردوست مهربان و٬برچشم دشمنان خار
تیغ ازمیان کشیدی٬چون زال وسام ونیرم
خاک وطن گرفتی٬ازدشمنِ جفاکار
افسوس چرخ گردون٬برمیلِ مانگردید
هنگامِ جنگ وپیکار٬بیمارگشت سردار
تاتیردرکمانش٬شدخصم رانشانه
پیکِ اجل کمان را٬بگرفت ازکماندار
گربرمزاریعقوب٬روزی گذرنمایی
بینی که تیغ دردست٬آماده است وبیدار

شاعر:محمدعلی شهرکی