هرچه داریم از مجالس اهل بیت است / لزوم توجه خیرین به احداث مصلی و حوزه علمیه در شهر علی اکبر/ ازدرآمد۲۰میلیاردتومانی میلک چندهزارتومان نصیب مردم میشود/ چرا بعضی از مسئولین در بیان مشکلات متعدد مردم روزه سکوت گرفته وبی تفاوت شده اند؟ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش نی زار ، خطیب نماز جمعه عبادی سیاسی شهر علی اکبر اظهار کرد : ما هرچه داریم از همین عزاداری ها و مجالس اهل بیت است از همین محرم وصفراست چرا که روزی یک سال و عمر خودمان را در همین محرم می گیریم.

 

وی افزود : کربلابه مادرس زندگی می دهد.که هرزمان ازحجت وولی خدادورشدیم سقوط می کنیم.ولایت چراغ راهنمای مادرظلمت فتنه هاست.اگرملتی ازبصیرت کافی برخوردارنباشند.هیچ حقیقت دیگری امورشان رااصلاح نمی کند.وناخواسته می شود.سربازدشمن وفجیع ترین جنایات رابانام خداانجام می دهد.

 

حجت الاسلام اشرفیان خاطر تشان کرد: مثل آنچه شمامی بینیدخوارج زمان وگروههای تکفیری به مثل انجام می دهند.آدمهارازنده زنده آتش می زنندگلوله باران می کنندوتکبیرمی گوینداین همان عدم بصیرت وجهالتی است که دشمن هم درواقعه عاشوراازآن به نفع خوداستفاده کردوآن راتقویت کرد.کربلابه مادرس می دهدکه دشمن درهیچ شرایطی قابل اعتمادنیست ونه بامذاکره ونه باوعده اصلاح شدن دست ازدشمنی برنمی دارد.ماازامام حسین(ع)یادگرفتیم مقاومت وذلت پذیری وبصیرت بودامام فرمود مرگ باعزت بهتراست اززندگی باذلت.

 

وی با اشاره به موضوع احیاءموضوع وقف گفت : درروایت داریم هرانسانی که ازدنیامی رودپرونده عملش بسته می شودمگرسه گروه۱-فرزندصالحی که انسان تربیت کندوبرای اودعامیکند۲-علمی که دیگران ازآن نفع ببرند۳-صدقه جاریه یعنی همان وقف کسی چیزی راوقف کندتازمانی که مردم ازاین موقوفه استفاده می برندبرای صاحب آن ثواب آن عمل خیرثبت می شود..

 

خطیب نماز جمعه شهر علی اکبر بیان کرد : شهرعلی اکبر یک منطقه وشهرتازه تاسیس است که هیچ امکاناتی نداردوازطرفی استعدادهای بسیارخوبی دراین منطقه وجودداردکه اگربه آنهاپرداخته شودوبهاءداده شودقطعابرکات بسیارخوبی خواهدداشت.درشهری که هیچ مدرسه ومهدقرآنی وجودنداردمراکزعلمی ودینی نداردحوزه علمیه وجودندارداین همکاری شمامردم رامی خواهدهنوززمینی مناسب  برای مصلی واگذارنشده.پیگیرتاسیس حوزه علمیه شدیم اماهم زمین مناسب می خواهدهم بانیان وحامیانی که ازاین کاره ای فرهنگی ودینی حمایت کنند.

 

وی اضافه کرد : من ازهمه خیرین وواقفین عزیزی که توانمندی دارندودغدغه دین وفرهنگ رادارنددعوت می کنم برای پیشبرداسلام ومکتب امام حسین(ع)موضوع وقف رادراین منطقه رونق بدهندوباقیات وصالحاتی ازخودبرجای بگذارندمردم این منطقه نشان دادندکه دربرنامه های دینی همیشه پیش قدم هستند.

 

اشرفیان تصریح کرد : اگرامروزپرچم امام حسین (ع)بلنداست یک قسمتش ازآن شمامردم است.وقف هم بایدبراساس نیازسنجی باشداگرکسی می خواهدچیزی وقف کندحتی قبل ازآن مراجعه کندوببیندچه چیزی موردنیازاست برای وقف کردن.این منطقه دارالولایه رادریابید.

 

خطیب نماز جمعه شهر علی اکبر با اشاره به حادثه بسیار ناراحت کننده تصادف درمحورزهک به میلک که در آن ۴نفرازهمشهریان مان جان خودشان راازدست دادند بیان کرد : این حادثه هم غیراستانداردبودن جاده های ما را نشان می دهدوهم اینکه وقتی ماشین های ترانزیت وماشین های سنگین روی این جاده هاترددمی کنندطبیعی است که این اتفاقات هم ممکن است رخ بدهداماسوال این است سهم مردم این منطقه ازاین مرزمیلک وتردداین ماشینهای سنگین جزخسارت وخرابی جاده هاوتصادفات چه چیزدیگری است؟مگرنه اینکه مرزیک فرصت است که بایدازآن به نفع مردم منطقه استفاده کرد؟ولی منفعت آن نصیب عده خاصی میشود.

 

وی اضافه کرد : می گویندمرزبازاست برای چه کسانی بازاست؟سهمیه سوخت مرزنشینان به کجارسید؟ازدرآمد۲۰میلیاردتومانی میلک چندهزارتومان نصیب مردم میشود؟این انصاف نیست که ماکنارآب باشیم ولی لب تشنه بمانیم.

 

حجت الاسلام اشرفیان تاکید کرد : رفتارهاوتبعیض های مسئولین اهانت به مردم است ماازامام حسین(ع)یادگرفتیم زیربارظلم نمیرویم.آب شرب منطقه ۳ماه است وضعیت منطقه رابحرانی کرده درموضوع ریزگردهاورهاسازی بچه ماهی مرزمیلک کارخانه سیمان اشتغالزایی هرچه ازتریبون های مختلف فریادزده شدامابعضی حتی زحمت سخن گفتن وجواب دادن به مردم به خودندادند.یابین مردم حضورپیدانکردند.چرابعضی مسئولین دربیان مشکلات متعددمردم روزه سکوت گرفتندوبی تفاوت شده اند؟انتظارداریم که مسئول زبان مردم گوش شنوای مردم وچشم مردم باشددردمردم رادردخودش حساب کند.اگراین رویه سکوت وبی تفاوتی وتبعیض ادامه داشته باشدمردم سکوت نخواهندکرد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.