معرفی روستای دادی/بخش شیب آب - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار
روستای دادی یکی ازروستاهای تاریخی وباقدمت  منطقه ی شیب آب سابق وشهرستان هامون فعلی درسیستان است که در۱۲ کیلومتری شهر محمدآباد و۲ کیلومتری شمال بخش تیمورآباد واقع میباشد ، این روستابراساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۲۷۰ خانواروحدود۳۰۰ نفر است درحالیکه جمعیتش دردهه ۳۰ بیش از۲۰۰۰ نفربرآوردشده است.
 
به گفته بعضی ازمعمرین فلسفه نامگذاری روستا به حدود۴۰۰ سال قبل وسکونت فرد گاوداری بنام “دادخدا” ازطایفه ی قروتخوار  برمیگردد اوکه ازاولین ساکنین  این روستای بندری(لب دریاچه هامون) بحساب می آیدودرفرهنگ عامه سیستان به دادخدا عنوان دادی اطلاق میگردد روستابنام اونامگذاری شده است.
 

وضعیت اقتصادی وفرهنگی گذشته:
روستای دادی برخلاف وضعیت بن بست ومنزوی فعلی اش از گذشته ی پُررونق وباافتخاری برخوردارمیباشد ،  روستا بدلیل اتصال به دریاچه هامون نقش تغذیه کننده ی ساکنین تختک ها وروستاهای داخل دریاچه وروستاهای شمال صابری راایفاوبعنوان پل ارتباطی بین سکنه شیب آب باپشت آب ، موقعیت فوق العاده تجاری راعهده داربوده است. 
 
بازارروستای دادی تااوایل دهه پنجاه برای تامین امکانات موردنیاز مردم منطقه از درخشندگی ورونق ویژه ای برخورداربود ولی بعدازخشکسالی ۱۳۵۰ ومهاجرت مردم بمرور نقش تعیین کننده ی خودرااز دست داده وبعدازانقلاب نیز برای رسیدن به اوج افتخارات گذشته توفیقی حاصل ننمود.
 
روستای دادی بلحاظ فرهنگی وعلمی نیز درگذشته محل سکونت علمایی مثل آیت الله سید جلیل حسینی(پدرآیت الله سید مجتبی حسینی نماینده ولی فقیه درسوریه) وحاج سیدرضا داوودی معروف به رکن الشریعه مستاجرمنطقه وروحانی جلیل القدروهمچنین حجت الاسلام سیدمحمد ایوبی امام جماعت مسجد ومحورشبیه گردانی های دهه ۴۰ دراین روستاست که گفته میشود دردهه ۳۰ و۴۰ منابع وکتب بزرگی ازاین روستا که باردهها قاطر واسب بوده به آستان قدس رضوی منتقل شده است.
 
این روستا ازجمله نقاطی درسیستان است که همزمان باشهرزابل صاحب مدرسه شده وکارتحصیل فرزندان بیش از۴۰ روستای کوچک و بزرگ اطراف راعهدارشده است، علاوه برآن دراین روستا دوباب مکتب خانه نیز ازدیرباز مسئولیت تحصیلات سنتی راعهداربودند.
 
یکی ازخیرینی که دراین روستا وقف مقادیرزیادی ازاراضی خودرا دربدو تاسیس مدرسه به احداث دبستان شش کلاسه تخصیص داد مرحوم حسن، حاجی صباغی است که نویسنده مطلب درآن دبستان دوره ابتدائی رادردهه ۴۰ باتمام رسانده است.خداوند این خیّر ومتمکن روستایی رامورد غفرانش قراردهد.
 
برگزاری مراسم سوگواری درمحرم وصفردراین روستاوانجام مراسمات ده روزه شبیه گردانی وقمه زنی ازاقدامات بسیارنادروگرانسنگ منطقه بوده است که برغم محاصره شدن روستادرفصل سیلاب بازهم مراسمات آنهاباشکوه هرچه تمامتربرگزارمیشد. 
 
وضعیت عمرانی واجتماعی گذسته روستا:
کمترروستایی رادرسیستان (بجزسکوهه)سراغ دارم که گذشته اوآبادتروپررونق ترازحالش باشدولی روستای دادی برغم اینکه درسالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۲ دارای پاسگاه انتظامی بوده درحال حاضر فاقدآن است، برغم اینکه درسالهای ۱۳۰۰ تا۱۳۴۰ کمترروستایی درسیستان دارای حمام عمومی بوده ولی این روستا ازآن برخورداربوده است.
 
روستای دادی ازمعدودروستاهایی بوده که دردهه ۲۰ و۳۰دارای مکتبخانه ویژه ی دختران با استادزن بوده است، بازار۵۰۰ متری روستاباحضور انواع کسبه ازنجاری، آهنگری، دباغی، خیاطی، قصابی،نساجی گرفته تامغازه انواع رنگرزی وباروت فروشی پررونق ترین بازارروستایی بوده است.
 
 دراین روستابزرگان وصاحب منصبانی سکونت داشتند که موجبات افتخارروستارادوچندان کرده است ازجمله:
-آیت الله سیدمحمدباقرحسینی پدربزرگوارحضرت آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان جهان
-حاج سیدرضاداودی معروف به رکن الشریعه عالم وروحانی آنزمان که بعنوان مستاجرمنطقه نیزمنصوب شده است.
-آیت الله سیدجلیل حسینی پدرآیت الله سیدمجتبی حسینی نماینده ولی فقیه درسوریه که دراوایل دهه ۳۰ به مشهد مهاجرت نمود.
 
-حاجی بزرگ داودی ازمتمکنین سیستان
-حاج غلامحسین مباشری کارمند عالی منصب وزارت کشاورزی
-حاج آقاداودی پدرسیدمحمدداودی رئیس شورای اسلامی فعلی روستا
 
-حاج سیدمحمد ایوبی امام جماعت مسجدجامع روستاوازثروتمندان بزرگ سیستان که فرزندان دانشمندی ازاوباقی مانده اند. 
– مرحوم حاج سیدضیاء داودی ازمتمکنین سیستان
 
-کربلایی رستم شهدادکدخدای بانفوذ روستا
– کدخدامحمدحسین شیردل سالارزهی
– کربلائی حسین مباشری آبیاروبزرگ روستا
 
– حاج اکبرمظاهری بازاری معروف سیستان
– کربلائی اکبرمظاهری ازبزرگان ومومنین روستا
– کربلایی باقرمضاهری ابزرگان ومومنین سیستان
 
– ملااحمد محمودی صاحب مکتبخانه روستا
– ملامحمدعلی محمودی صاحب مکتب خانه روستا
– مرحوم حسن حاجی صباغی ازخیرین ومتمکنین روستا وصاحب کوره آجرپزی دردهه ۱۳۲۰شمسی.
 
عکس روستای دادی دردهه ۴۰

بافت طایفه ای روستا:

دراین روستا سادات حسینی وداودی وایوبی ازهمه ی طوایف شاخص ترو ثروتمندتر بودند ولی طوایف خمر،کیخا وشهداد(شامل شش پاگاوی) جمعیت عمده روستا محسوب می شدند که از نفوذاجتماعی بالایی نیز برخوردار بودند ، دیگرطوایفی که بلحاظ اقتصادی وکسب وکار مؤثر بودند شامل قروتخوار، سرگلزایی، خیاطی، قلعه نویی، مظاهری، لگزایی ،زور ، نوروزی ، کفاش، مستمند، نجاری، محمودی ، محمدی،مباشری،خمک، سنچولی ، نوری و…میباشندکه البته فامیلهای دیگری نیز سکونت داشتند که شاید ازقلم افتاده باشند.
غلام محمدخلیلی ازمدیران سابق استانداری