مشروح نشست خبری سرپرست شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر با خبرنگاران و اصحاب رسانه - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

اولین نشست خبری سرپرست شهرداری زابل و برخی از اعضای شورای شهر با اصحاب رسانه و خبرنگاران منطقه در محل مهمانسرای شهرداری زابل برگزار شد.

سرپرست شهرداری زابل درخصوص پارک ملت گفت: از چند روز گذشته باتفاق اعضای شورای شهردرتلاش هستیم  تاباوضع موجود وبودجه ای که دراختیارداریم طرح های ناتمام ازجمله بتون وچمن پارک رابه اتمام برسانیم و تا چند روز دیگر فنس های اطراف پارک برداشته خواهد شد تامردم بتواننددرحین انجام کار از فضای پارک و امکانات موجود بهره مند شوند و اعتبارات برای باقی کار بزودی به صحن شورای شهرخواهد رفت.

دکترخمری درباره پارک الغدیر بیان داشت:ازآغاز،قراردادمناسبی باشخص اجاره کننده بسته نشده واین قضیه ظرف چندهفته گذشته رای به نفع شهردرای صادرشده واقدامات بعدی درماههای آینده روشنترمی شودوپارک بانوان نیزباتوجه به اعتباراتی که برای آن دیده شده قطعا تاپایان سال راه اندازی آن کلیدخواهدخورد.

ایشان درادامه این نشست گفت:شهرداری تصمیم داردتادراولین فرصت اتوماسیون ادرای راه اندازی شودودربحث مالی مشکل زیادداریم وبسیاری ازآسیبهای موجودباراه اندازی اتوماسیون ادرای حل خواهدشد،همچنین چارت سازمانی آرامستان زابل بااصلاحاتی درشورای شهرانجام می شودونیزبزودی غسالخانه باخریدچندتونل سردخانه موردبهره برداری صورت می گیرد،همسان سازی قبورازبرنامه های دیگرآرامستان خواهدبود.

مدیریت جدیدشهرداری زابل اظهارداشت :درحال حاضراولویت اول پرداخت دیون وحقوق پرسنل شهرداری است ،ونیزبه دنبال جوان سازی ناوگان جمع آوری زباله هستیم.

موسی خمری درموردمعیوب بودن وسایل اسباب بازی پارک هاسوال مطرح شد که شهردار بیان داشت:بابضاعت موجود رنگ آمیزی وسایل پارکهای محله ای ادامه دارد و مردم نیز بعضا باهزینه شخصی شهرداری رایاری داده اند و همیاری نهادهای مردمی درزمینه مبلمان شهری می تواند دردگرگونی سیمای شهر تاثیر گذار باشد.

خمر درخصوص لکه گیری خیابانها وکوچه های شهرگفت:تقریبا بامقدار۱۰۰تن قیر جهت لکه گیری معابراصلی شهری انجام میشود که باخرید۷۰۰تن دیگرازروزهای آینده کارلکه گیری معابرسرعت بیشتری خواهدگرفت.

وی همچنین به ساخت وسازهای غیرقانونی به حریم خیابانها وکوچه ها اشاره کردوگفت:تاکنون تعداد۴۵۳رای تخلف صادرگردیده تاکنون چندموردتخریب شده ونیزتعدا۱۰۹مورددرحال پیگیری می باشد واولویت مابه تجاوزات فاحش درحریم خیابان وکوچه است .

وی درخصوص درآمدهای شهردرای بیان داشت :درآمدشهرداری ناشی  ازعوارض درشهریورماه مبلغ ۷۰۰میلیون بوده است ونیزدریک بازه زمانی سازمانی مجموعه بدهی های شهردرای ۶۵میلیاردتومان بوده که بابخشودگی جرائم بیمه  تامین اجتماعی وپرداخت حقوق معوقه پرسنل شهرداری این بدهی هاکمترشده وبایدگفت کسری ماهانه شهرداری ازمحل هزینه ها۱/۵میلیاردتومان است .

? دراین نشست احمدمیررئیس شورای شهراسلامی زابل نیز به برخی سوالات خبرنگاران درحوزه شورای شهر ومرتبط باشهرداری پاسخ های مناسبی رارائه دادندونیزخواستارتعامل بیشترخبرنگاران واصحاب رسانه باشورای شهرشدند وبیان داشت بزودی نشست خبری نیز باشما درصحن شورای شهر و بازدیدمیدانی ازبرخی اماکن شهرداری و سطح خواهیم داشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.