نشست خبری فرماندارشهرستان نیمروز بااصحاب رسانه - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش رسانه نی زار ،تقی طاهری گفت: نیمروز یکی از شهرستان های نوبنیاد سیستان است واداراتی که نمایندگی داشته اند مستقر شده اند ولی سایر ادارات متاسفانه هنوزایجاد نشده  ومنتظرچارت سازمانی  تصویب شده دروزارتخانه مربوطه خود هستند وانشاا… بتوانیم درنیمه دوم امسال تمامی ادارات جهت رفع مشکلات طاهری فرماندار نیمروزمردم این شهرستان مصتقرشوند. وی همچنین گفت: بعضی ازادارات هم مجوز استخدام ندارند وازیک بدنه قوی اداری برخوردارنیستیم. وغالب ادارات نیز بایک یادونفر اداره می شوند.

فرماندارنیمروز درمورد پمپ بنزین افزود: این پمپ بنزین که ساختمان ان بصورت متروکه درآمده ویکی ازنیازهای اساسی مردم نیمروز نیز هست به بخش خصوصی واگذار شده که هیچگونه وامی هم  ازسوی بانک ها جهت احداث به این پمپ تعلق نمی گیرد وهمچنان بلا تکلیف مانده .مکاتباتی نیز بااستانداری انجام شده که نتایجی حاصل نشده است.

به گزارش نی زار، وی درخصوص شهرستان نیمروز عنوان داشت : این شهرستان دارای دوبخش سابوری ومرکزی می باشد ودارای چهاردهستان بنام های سفیدآبه ، قائم آباد ، ادیمی وبزی و۱۲۰ آبادی می باشد. وسعت ان ۸۱۷۵ کیلومترمربع وجمعیتی بالغ بر۴۹۰۰۰نفراست.

وی گفت : دهستان بزی بیشترین مهاجرت رادرسطح نیمروز داشته است که دردوسال اخیر ۴۵خانوار به دلیل خشکسالی ازاین روستا مهاجرت کرده اند.

وی درپایان اظهارداشت: رسانه ها بازوی توانمند دستگاه های اجرایی و ادارات هستند و وجود رسانه ها باعث تحرک بخشی مدیران می شود.