شروع ماراتون جلب آرای مردمی انتخابات مجلس با ابزار قرار دادن احساسات و عواطف مردم توسط نماینده اسبق/نمایندگان فعلی راهی برای برون رفت از بن بست بیابند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار
نــــــی زار :  بنا بر اخبار رسیده تحرکات و دید و بازدید و شرکت در جلسات و در یک جمله مدیریت مراسم عزا از طرف یکی از نمایندگان اسبق آغاز گردیده که پیش از این نیز با همین ترفند موفق به جلب آرا شده و یک دوره را بر صندلی مجلس تکیه زده است.
از چند منظر به این تحرکات میشود نگریست، در وهله ی اول اینکه جامعه سنتی سیستان این مجال را میدهد برخی افراد با بهره گرفتن از مراسمی که نوعی تسکین خاطر و احساس همراهی و مودت را ایجاد میکند در مسیر جلب آرا بهره گیری کنند، در حالیکه این عواطف و مسایل احساسی نباید جای بررسی عملکرد و میزان منافع و مضراتی که در نتیجه حضور اینگونه افراد در جایگاه نماینده ممکن است به منطقه وارد آید را بگیرد.
در وهله ی دیگر نوع عملکرد نمایندگان فعلی میتواند مجال عرض اندام اینگونه افراد را ببندد، افرادی که کارنامه کاری مناسبی برای ارایه ندارند و صرفا با تکیه بر عواطف و احساسات مردم راهی را برای مطرح شدن مجدد می جویند.
از نمایندگان فعلی انتظار میرود با تلاش و حصول نتایج ملموس برای منطقه امید را برای مردم زنده نگه دارند، امیدی که با حضور حداکثری در پای صندوق رای، نه بزرگی را به مدعیان بدون کارنامه مثبت را نتیجه داد و جهت آرا را بسمت کاندیداهایی با کارنامه بهتر سوق داد، که این امر وظیفه نمایندگان فعلی را مضاعف می نماید.
بدون شک سیستان در بحرانی ترین زمان بسر میبرد. آنچه که مهمتر از هر کار و حرکتی ضروری بنظر میرسد زنده کردن و بازگرداندن امید به مردم سیستان است و این بدست نمی آید مگر با تغییراتی در معیشت و درآمد و اشتغال و در یک کلام رساندن برخورداری مردم سیستان در حد میانگین کشوری در غیر اینصورت نا امیدی منشا پناه بردن مردم به افرادی خواهد بود که عملکردی قابل ارایه نداشته اما با وعده  های بزرگ و بی پشتوانه همراهی میطلبند و نهایتا این نا امیدی و فشار مضاعف تنگناهای مالی و عدم برخورداریها و هزاران مشکلات ناشی از فقر راهی بجز مهاجرت را در پیش پای مردم نخواهد گذاشت.
امید است با همت نمایندگان سرنوشت چیزی جز این باشد.