یادداشتی برای شهرداری و شواری شهر زابل داود صیاد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار