گزارش عملکرد پروژه منارید در منطقه سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار