کوهنوردان اوشیدا فعل توانستن را صرف کردند. - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار