پیروزی هامون سازه برابر ماشین سازی تبریز - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار