پتانسیل تولید برق از باد در سیستان بیش از ایالت سند در پاکستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار