وزیر آموزش و پرورش در زاهدان تاکید کرد؛ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار