نظر اداره صنعت و معدن در رابطه با کارت مرزنشینان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار