نشست تعدادي از اعضاي شورا شهر زابل و بانوان صنعتگر صنايع دستي - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار