نامه سرگشاده سلطانعلی عابدی به رئیس سازمان سینمایی کشور - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار