نامه سرگشاده دکتر رخشانی به سردار مارانی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار