معاون برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای استان بیان کرد: - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار