مطلب داود صیاد برای کتاب محمد میر - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار