رئیس اداره آموزش و پرورش نوک آباد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار