در پی انتقال تاتامی سالن کبدی زاهدان به زابل توسط رئیس هیات کبدی استان؛ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار