درخواست از ظریف برای گرفتن حقابه هامون - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار