تصادوف در تقاطع امام خمینی و زال - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار