بزرگترین دستاورد ایران در اجلاس اوپک حفظ بازار نفتی تا قبل از تحریم ها بود - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار