برگزاری همایش جزب اعتدال و توسعه در زاهدان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار